1/12/08

BUGS : PART II

BLACK WIDOW
10" X 15"
acrylic/gouache

GREEN BUG
7 1/4" X 15 1/4"
Gouache

THE CYCLE
9 1/2" X 14 1/2"
Gouache